สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมครูโรงเรียนวิถีพุทธ

01

วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด  เพื่อให้ครูได้รับทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ  วิธีการประเมินตนเองบนเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ   การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม   ซึ่งเด็กๆ  ต้องผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  โดยหน้าที่หลักของครู  คือ  การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการเรียนการสอนเพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สามารถจะสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตได้

โรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนสอนตามแนวทางของคำสอนของพระพุทธศาสนา  จัดร้อยเรียงเนื้อหาหลักสูตรด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เน้นเรื่องปัญญาในพุทธศาสนา  คือ ความเข้าใจว่าทุกสิ่งมีความไม่แน่นอน  เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู่  และดับไป  ตามหลักของไตรลักษณ์ที่ทุกคน  ทุกชีวิตต้องพบ  ต้องเจอ  และต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

สุวรี  เจริญรัมย์  …  รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements