เขตพัฒนาฯ ลำปลายมาศ มอบนโยบายการจัดการศึกษา ๒๕๕๙

133235เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ ประชุมชี้แจงนโยบาย จุดเน้น การจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มลำปลายมาศ ๒ และกลุ่มลำปลายมาศ ๗  เพื่อให้นำนโยบาย/จุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน   ทั้งนี้ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ ได้จะมีการจัดประชุมกลุ่มโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ  ครั้งละ ๒ กลุ่ม จนครบทั้ง ๘ กลุ่มด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

 

 

Advertisements