โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย


133230

เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน ๒๕๕๙  นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู จัดให้มีพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่ได้กระทำมาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการกราบไหว้ครู  และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยได้จัดกิจกรรมและขั้นตอนการเลือกตั้งตามกระบวนการการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนในรู้ ขั้นตอน บทบาทและหน้าที่ของตนเอง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ประธานนักเรียนคนใหม่ที่มีจากการเลือกตั้งตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สมจิต  แพนดี … รายงาน

Advertisements