โรงเรียนบ้านผไทรินทร์จัดพิธีไหว้ครู

133225

เมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายเมธา พวงเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณครูผู้ให้ความรู้ และเป็นการเตรียมพร้อมรับการอบรมสั่งสอนจากคุณครูทุกท่าน   ในวันเดียวกัน ได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม และการเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน

กนกพงศ์   สีนาม .. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม