อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

03

เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดที่กำหนดจัดอบรมประกอบด้วย  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓   จำนวน  ๓  โรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนชำนิ  จำนวน  ๗  โรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน  จำนวน  ๕  โรงเรียน  และโรงเรียนสังกัดเอกชน  จำนวน  ๔  โรงเรียน  โดยมีผู้ร่วมรับการฝึกอบรมทั้งสิ้น  จำนวน  ๒๖๔  คน  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  รู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด  และสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมป้องกัน  เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยในปี  ๒๕๕๙  กำหนดให้มีการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี  ๒๕๕๙  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กำหนดมาตรการกลุ่มวัยรุ่น  (อายุ  ๑๓ – ๑๙ ปี)  ให้มีการดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

รัศมี  ตระกูลรัมย์ … ภาพ / สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements