อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๙

34

วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙  เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้วยโปรแกรม  B-OBEC  โปรแกรม  M-OBEC  และโปรแกรม  DMC จัดทำข้อมูลสถิติและรายงานข้อมูล  ๑๐ มิย. ประจำปี  พัฒนา ชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนด้วยโปรแกรมพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและจำเป็นจะต้องมีการจัดทำและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารงาน รวมถึงเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สอดคล้องกับตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจะอบรมให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน  ๒๐๒  โรงเรียน  กำหนดจัดการอบรมแบ่งเป็น  ๔  รุ่น  ระหว่างวันที่  ๓ – ๕  มิถุนายน ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด