รร.บ้านมุะขามป้อม ปลูกฝังหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

13313

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จำลองรูปแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  ขึ้น เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย  ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยแบ่งเบาภาระในโรงเรียน และมีติตสาธารณะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม  ทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติด้วย  โดยการเลือกตั้งสภานักเรียนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องกดลงเสียงอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักเรียนสมัครรับการเลือกตั้ง 3 พรรค เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผลการเลือกตั้ง ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คะแนนเสียง 74 คะแนน อันดับ 2 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเสียง 66 คะแนน และอันดับ 3 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนเสียง 34 คะแนน

 ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์..รายงาน

 

Advertisements