การประชุมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

07

วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เปิดการประชุมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายและประกาศจุดเน้นขับเคลื่อนในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและภารกิจให้มีความสอดคล้องกันทุกระดับ   และจัดให้มีการประชุมขึ้นเพื่อสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๘  และนำไปกำหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จุดเน้น กรอบแนวทางการนิเทศการศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ต่อไป

 

นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  กล่าวว่า ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบความช่วยเหลือโรงเรียนตามความต้องการของโรงเรียน  เน้นความช่วยเหลือในเชิงวิชาการ  โดยเสนอแนะวิธีการที่จะนำมาใช้ได้ที่ดีที่สุด  คือ  วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนด้วยกัน  ความสำเร็จของโรงเรียนเน้นใน  ๓  เรื่องหลัก  คือ  ด้านปริมาณ  ด้านคุณภาพ  และด้านประสิทธิภาพ  ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียน  กำชับให้มีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม  นิเทศช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามนโยบาย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements