โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เมืองบุรีรัมย์ ๔ และบ้านด่าน ๒

29

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ วัดป่าไพบูลย์  ตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์     นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ       ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปี  ๒๕๕๙  ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๔  และกลุ่มโรงเรียน       บ้านด่าน  ๒   เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ        ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้องและยั่งยืน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา  จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก  จำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๔  และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน  ๒  มองเห็นความสำคัญของปัญหานี้  จึงได้จัดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมา  โดยอบรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ –  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวน  ๔๖๐  คน  เป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เกิดความสุขกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements