พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

9066

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพและการมีงานทำ ให้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในโครงการ จำนวน ๔๒ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม  เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ศรัทธา ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน และสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้  ประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านอาชีพที่ชุมชนศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรศที่ ๒  เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในท้องถิ่นชนบท ให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  สำหรับการสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งสื่อสารทำความเข้าใจการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ  ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ  ๑ ผลิตภัณฑ์

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

Advertisements