เสริมสร้างความเข้มแข็งงานสหกรณ์ในโรงเรียน

9025

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งงานสหกรณ์ในโรงเรียน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ ฯ เข้าร่วมประชุม ระหว่าง ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  และมีนายวีระยุทธ์ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบการดำเนินงานสหกรณ์  ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนนำผลการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน และผลผลิตของนักเรียนมาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ผู้สนใจ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว “ราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนบ้านหัวสะพาน และโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า หลักสำคัญในการจัดการศึกษาคิอ ต้องทำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และคนที่มีความสุข  ใน ๓ ประการนี้ การทำให้เป็นคนดี เป็ฯเรื่องสำคัญที่สุด เมื่อเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ถ้าเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็นคนดี ก็เป็นเรื่องที่อันตราย เพราะจะมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างเดียว  หลักของกิจกรรมสหกรณ์ คือการรวมกลุ่มพึ่งพากัน ช่วยเหลือกันในสังคม โดยอาศัยหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สอนให้คนรู้จักความพอเพียง ความพอดีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ถ้ามุ่งแข่งขันกันขายผลผลิต ก็ต้องตัดราคากันเองในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าคนกลางในที่สุด  ถ้านักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ เข้าใจในหลักการนี้ ก็จะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม