ปปส.ภาค ๓ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

16

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓   ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  ๒๘ – ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ที่โรงแรม เดอ ศิตา ปริ๊นเซส  พ.อ.จะเด็ด  นวลมณี  รอง ผอ.รมน.จ.บร.  เป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาครูผู้สองและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓   ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๑ – ๔ จัดขึ้น โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้ง   ๔  เขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  ๘๘๐  คน  เข้ารับการอบรม     เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสื่อการเล่นชุด  “เล่นล้อมรัก”  ในการเป็นเครื่องมือสำหรับสอนให้เกิดการพัฒนาการทางสมองในการบริหารจัดการชีวิตได้ดียิ่งขึ้น  เสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย  เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเป็นบุคลากรสำคัญต่อการเลี้ยงดูและกล่อมเกลาความคิดให้กับเด็กในช่วงปฐมวัย  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เพื่อให้มีหลักคิด แนวทางเชิงวิชาการ  สำหรับเสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มความรุนแรง และมีเด็กและเยาวชนที่มีอายุลดต่ำลงเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดมากขึ้น  ซึ่งการป้องกันที่ผ่านมา  มักมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยเสี่ยง หรือกลุ่มวัยรุ่น อายุ ๑๓ – ๑๙  ปี การอบรมในครั้งนี้ จึงมุ่งเสริมเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ที่มีอายุตั้งแต่  ๒ – ๖  ปี  อันจะส่งผลให้มีพื้นฐานความคิดและจิตใจที่พร้อมและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเมื่อเติบโตขึ้น

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด