ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

13304

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 111 คน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน สร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กิจกรรมในโครงการมีความหลากหลาย ได้แก่ การฝึกมารยาทชาวพุทธ วิถีชาวพุทธ ศาสนพิธีเบื้องต้น จิตภาวนาเบื้องต้น กิจกรรมศึกษาธรรมจากฐานการเรียนรู้ กิจกรรมเทิดพระคุณบิดามารดา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมศึกษาปัญหาสังคม กิจกรรมนันทนาการสอดแทรกคุณธรรม การเดินจงกรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม กล่าวว่า “โรงเรียนได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมทุกปี โดยจัดสลับกันระหว่างที่วัดกับที่โรงเรียน ในปีนี้จัดที่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเช่นเคย นมัสการขอบพระคุณคณะพระวิทยากร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน”

เครือข่าย ปชส. รร.บ้านบุมะขามป้อม..รายงาน

Advertisements