พิธียกครู มอบตัวและปฏิญาณตนโรงเรียนบ้านหนองปรือ

54

วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เป็นประธานในงานพิธียกครู มอบตัวและปฏิญาณตน  ของวงดุริยางค์อันเป็นกองเกียรติยศนักเรียนตัวอย่างโรงเรียนบ้านหนองปรือ ในโครงการต้านภัยสิ่งเสพติด เตรียมชีวิต  TO BE NUMBER ONE   โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง  และเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของดนตรี – นาฏศิลป์  ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต้านภัยยาเสพติด  มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีภายนอกมาดำเนินการสอน  คือ  นายสมบูรณ์  ดุสิตณรงค์  และนางจันทร์เพ็ญ  ดุสิตณรงค์  เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ๒ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๕๖  คน  การดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการ  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง

สุวรี  เจริญรัมย์ …รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements