บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบกิจการวิทยาลัยอาชีวเอกชนให้ สกอ.

8991

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีส่งมอบกิจการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในความดูแลให้กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่ง คสช. เพื่อความสะดวกและต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นายระเบียบ เที่ยงธรรม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามส่งมอบและรับมอบกิจการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งอยู่ในความดูแลของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการประเภทอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และกระจายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ทำการส่งมอบรวม ๔ แห่ง ปิดกิจการไปแล้ว ๓ แห่ง และยังดำเนินการอยู่ ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวภายหลังการลงนามว่า  การรวมสถานศึกษาอาชีวภาครัฐและเอกชนให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานี้ จะเป็นผลดีต่อสถานศึกษา ครูและนักศึกษา ในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับเดียวกัน ซึ่งจะได้เรียนรู้รูปแบบวิธีการจัดการศึกษาได้หลายหลายและมีคุณภาพอย่างรวดเร็ว  แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยังคงดำเนินการให้ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม