ประชุมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ

01

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนอนุบาลชำนิ  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑  ประชุมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ  โดยให้นโยบายเรื่องการพัฒนาการศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  การจัดกิจกรรมควรให้ครอบคลุมทั้ง  ๔  ด้าน  คือ  Head  (คิดวิเคราะห์เป็น)  Heart  (จิตใจ/ค่านิยม)  Hands (ทักษะการทำงาน)  Health (สุขภาพอนามัยที่ดี) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดภาระงานครู  ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ควรจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม  4H  เน้นกิจกรรม  Head ขั้นสูง  จัดกิจกรรมคละชั้นเพื่อให้เกิดความหลากหลาย ไม่จำเจ  เน้นจัดกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   โดยการนำปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น มาช่วยสอน ให้ความรู้  ส่งเสริมด้านอาชีพ  Hand  ให้มีศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลี้ยง  smart Trainers   ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ  สร้างเครือข่ายในชุมชน  โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจไปยังผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements