การผลิตสื่อการศึกษาเรียนร่วม-เรียนร่วม

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม­และเรียนรวม” ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัด­การศึกษาสำหรับคนพิการเรียนร่วมและเรียนรว­ม 146 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2559 และได้มีการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเร­ียนรู้แก่นักเรียนด้วย

Advertisements