ประชุมคณะกรรมการจัดอบรมการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม

DSCF6820

เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  นางพรณิชา  บาร์เบอร์  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและ         การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ”  เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด    แบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมและ การจัดทำสื่อในการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม และเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๓๕  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ …. รายงาน