โครงการสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน

02

เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ฯพณฯ  โสภณ  ซารัมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธาน      ในการเปิดโครงการ สร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน  เพื่อเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้แก่ชุมชน  เยาวชน  ได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้ให้คงอยู่สืบต่อไป  โดยมี  นายทูลทองใจ  ซึ่งรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ  และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  มาให้ความรู้และดำเนินการฝึกสอน   ณ วัดโพธิ์ย่อย  บ้านยาง  ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนบ้านยาง   ” คุรุราษฎร์รังสรรค์”  จำนวน  ๗๕  คน  , โรงเรียนบ้านซำแฮด  (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕)   จำนวน  ๑๒  คน , โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง)  จำนวน  ๑๕  คน  และกลุ่มแม่บ้านในชุมชนบ้านยาง  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  รวม  ๕  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๔ – ๘  เมษายน  ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements