ประชุมทางไกล แนวทางการขับเคลื่อนบริหารราชการ ศธ.ในส่วนภูมิภาค

8120

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมทางไกลแนวทางการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค  เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วนได้ตามกำหนด

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์   นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต ๓๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference)  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ชี้แจงความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค และแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  และที่ ๑๑/๒๕๕๙ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีภารกิจเร่งด่วนที่คณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต้องเร่งดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๕ เรื่อง คือ การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้ายข้าราชการครู การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการสอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้  และการจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งใหม่

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements