สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

8098

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม และขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ที่หอประชุมพิมานพรหม นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน   เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และเน้นให้ทุกโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพ การพัฒนาครู การคืนครูสู่ห้องเรียน โครงการโรงเรียนประชารัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา และขอให้ทุคนคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียนมากกว่าประโยชน์ของตน เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

ในโอกาสเดียวกันได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มี Best Practics  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมและโรงเรียนทั่วไป   จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โรงเรียนบ้านสวายจีก  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา และโรงเรียนบ้านดอนหวาย   รางวัลชมเชย ๔ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลชำนิ  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง และโรงเรียนวัดโคกสะอาด

ศากุน ศิริพานิช ..รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements