สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทำบุญฟังธรรมในวันข้าราชการพลเรือน

8057

ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๙

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นำข้าราชการและลูกจ้างทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงธรรมะ หลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หลังจากนั้น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงานฯ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน 

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements