สรุปผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นายปัญญา  ยางนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET)  ถือเป็นจุดเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา นำผลการทดสอบมากำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา  สพป.บุรีรัมย์    เขต ๑  ได้มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน เพื่อจะยกระดับผลการทดสอบนี้ให้สูงขึ้น    ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้มีการทดสอบ ๕ กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   ซึ่ง สพฐ.  ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องยกระดับผลการสอบ O – NET ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓  แม้ว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จะยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีนี้ เพิ่มขึ้นทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลคะแนนเฉลี่ย ๔๐.๖๒ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๒.๖๗  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผลคะแนนเฉลี่ย ๓๓.๓๑ เพิ่มขึ้น  ร้อยละ ๑.๖๒  นอกจากนี้ มีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม ๑๐๐  คะแนน   ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รวม  ๘  คน ได้แก่  ด.ญ.อชิรญา คงรวย , ด.ญ.กมลพัชร พัชรมนตรี , ด.ช.   คชรักษ์ เที่ยงคาม  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ,  ด.ญ.พลอยแพรวา  ประนมรัมย์  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) , ด.ญ.หญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ , ด.ญ.มิ่งขวัญ บุราสิทธิ์ , ด.ญ.ปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ์ , ด.ช.ชวริษฐ์  บุญใหญ่  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ , กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  ๔  คน  ได้แก่  ด.ช.นครเขต  ตินตะบุระ , ด.ญ.ธัญชนก เผ่าเวียงคำ ,  ด.ญ.ชมชนก พูนทรัพย์ ,  ด.ช.นภธร  วรคามวิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  และ ด.ช.วิชนันท์  เรืองจินดาวลัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements