บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมบุคลากรในสำนักงาน  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญในคำสั่งดังกล่าวคือ ยุบกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  และให้โอนอำนาจหน้าที่ของ ผอ.สพป. และ ผอ.สพม. เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้ง สนง.ศึกษาธิการจังหวัด ให้ สพป.หรือ สพป.เขต ๑ ในจังหวัดต่างๆทำหน้าที่เป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้นๆ ไปพลางก่อน  รวมทั้งยกเลิกสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ และ  ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคขึ้น ๑๘ ภาค  เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นตรงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔  ที่จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  มีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๔  และนายสมเกียรติ แถวไธสง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ๑๔

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่เขตพื้นที่การศึกษาต้องขับเคลื่อนต่อไปอย่างจริงจัง คือ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนประชารัฐ  และการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนให้เรียนต่อในสายอาชีวศึกษามากขึ้น ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อพัฒฯาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะเป็นคนเก่ง มีงานมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements