การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ

DSCF6024

เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิด การอบรมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ  โดยความร่วมมือระหว่างเขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ ร่วมกับสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอลำปลายมาศ  ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสู่ผู้บริหารมืออาชีพ  ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่าน  Smart  Phone   ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  เมษายน  ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมโคราชรีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบด้วย  ข้อมูลด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน  ข้อมูลครูและบุคลากร  ข้อมูลเด็กพิเศษเรียนร่วม  ข้อมูลผลงานทางวิชาการของครู  บุคลากร  รางวัล  เกียรติบัตร วุฒิบัตร และผลงานดีเด่นของโรงเรียน  โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบัน  ทันต่อเหตุการณ์

สุวรี  เจริญรัมย์ …. รายงาน

Advertisements