สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

DSCF5932

เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ  แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  จำนวน  ๒๘๖  คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๙  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์ทับซ้อน)  และประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในการป้องกันการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบาย  การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ  เป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสแก่ผู้รับบริการ  รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  มีผู้อำนวยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต และพนักงานอัยการ  จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นวิทยากร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

Advertisements