โรงเรียนบ้านประคอง และโรงเรียนวัดละลวด เปิดรั้วการศึกษาสู่ชุมชน

DSCF5554

 

โรงเรียนบ้านประคอง และโรงเรียนวัดละลวด  เปิดรั้วการศึกษาสู่ชุมชน

เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานโครงการเปิดรั้ว การศึกษาสู่ชุมชน  โดยมี  นางสาวสำรวม  คงสืบชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง  และนายภูมิธานินทร์  นวอมราฐธิบดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด  คณะครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของนักเรียน  ครู  สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง      ต่อสาธารณชน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้ที่สนใจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  ได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ  ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาและการจัดการศึกษาจากชุมชน  ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ คุณงามความดี  ให้แก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนที่มีความประพฤติดี  เรียนดี  ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และยั่งยืน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน