กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดมหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

12

เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “มหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ครั้งที่  ๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘” ของ   กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  โดยมีการออกร้านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนและชุมชน ของโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ ทั้ง ๑๑ โรงเรียน และโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สังกัด สพม. เขต ๓๒  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเป็นการแสดงความสามารถ ศักยภาพด้านวิชาการ  วิชาชีพ  ดนตรี  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  การสาธิตและการแสดงด้านวัฒนธรรม  มหกรรมวิชาการฯ นี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๙  ประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  เกมการศึกษา  การประกวดร้องเพลง  การแสดงความสามารถพิเศษ  และการสอบชิงทุนการศึกษาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ป. ๓  ป.๖ และ ม.๓ ระดับละ ๕ ทุน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้ฝากให้ทุกคนที่มีหน้าที่จัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน อย่ามุ่งจัดการศึกษาแค่ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ๓ ประการ คือ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีน้ำใจมีจิตสาธารณะ   เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม (๑)
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (๒)

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน