โรงเรียนบ้านฝังงา เปิดประตูสู่ชุมชน OPEN HOUSE

07

 

เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านฝังงา  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดประตูสู่ชุมชน  (OPEN  HOUSE)  โดยมี  นายกฤษณา  เผด็จสุริยา  ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๖  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๖  มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเยี่ยมชมกิจกรรม  พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง   วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน   ศิษย์เก่า  องค์กรอื่นๆ  อย่างเหมาะสมและทั่วถึง  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในอันที่จะร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษากับชุมชน  และองค์กรที่จัดการศึกษาอื่น  ให้การสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการแสดงผลงานของครู และนักเรียน  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ผลิตผลของนักเรียน  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง

สุวรี  เจริญรัมย์  … รายงาน

 

Advertisements