โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ เตรียมตั้งธนาคารขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

7456

โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของ อบต.เสม็ด เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และลดปัญหามลพิษในสภาพแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ –มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ในเรื่องการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากวิถีชีวิตรูปแบบการบริโภคและการใช้ทรัพยากรในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ   เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด  รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะรูปแบบใหม่ได้  โดยมุ่งให้หมู่บ้านและสถานศึกษาสามารถคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ทั้งขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย  เพื่อเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป พร้อมกับมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะแต่ละประเภท พร้อมแผ่นภาพความรู้ เพื่อใช้ในการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนในปีการศึกษาหน้าด้วย

เด็กชายกริช ขบูรณ์รัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประธานสภานักเรียน กล่าวว่า  ที่ผ่านมาโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการจัดการขยะโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ในแต่ละวันนักเรียนจะดูแลความสะอาดในบริเวณที่แต่ละห้องรับผิดชอบ แล้วคณะกรรมการสภานักเรียนก็จะรวบรวมไปคัดแยกขยะบางประเภท เช่น ขวดพลาสติก และกระดาษ ซึ่งจะมีรถเข้ามารับซื้อเป็นระยะ เงินที่ได้นำไปซื้อไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จำเป็นไว้ใช้ในโรงเรียน  ส่วนที่เหลือก็ทำลายโดยวิธีเผา   หลังจากได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้แล้ว เมื่อเปิดภาคเรียนปีการศึกษาหน้า จะประชุมสภานักเรียนเพื่อเตรียมการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียน และให้มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ได้มากที่สุด  รวมทั้งการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements