การบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model

DSCF5214

เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  นายประมวล  บุญฑีฆ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยกระบวนการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model : Buriram Case Management Model (Focus  group)  “มีปัญญา”  โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุม ปรึกษา หารือ เพื่อจัดทำธรรมนูญสถานศึกษา  และจัดทำแผนชีวิตสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เพื่อให้การขับเคลื่อนในทุกๆ ดี  ได้ดำเนินการไปสู่บ้าน วัด  โรงเรียน หรือส่วนราชการต่างๆ  จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการรายกรณี  B-CM  Model  โดยมีธรรมนูญหมู่บ้านเป็น กรอบในการดำเนินงาน และจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้าน   (Village  Plan)  โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านสันติสุข  ๙  ดี  เป็นเครื่องมือในการประเมินความก้าวหน้า  ซึ่งในระดับหมู่บ้านได้ดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบวิธีการและเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและประเมินเป็นระยะๆ  เพื่อที่จะประกาศว่าเมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองสันติสุขและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก  ในวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๙ นี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements