Best Practics ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็น Best Practics เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่โรงเรียนทั่วไป

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือก Best Practics การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H ได้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมและโรงเรียนทั่วไป  มีโรงเรียนที่ส่งผลงานและได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Practics จำนวน ๘ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โรงเรียนบ้านสวายจีก  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา และโรงเรียนบ้านดอนหวาย  และมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชย ๔ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลชำนิ  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง และโรงเรียนวัดโคกสะอาด

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

Advertisements