รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗

130013

สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวม ๙ รายการ

เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ แก่หน่วยงานและบุคคลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานดีเด่น ๕ สาขา ซึ่งมีสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย สาขาคุณธรรมจริยธรรม ประเภทหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑   ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประเภทโครงการ นางฉัฐกาญจน์ กิติธนาสุทธิภูมิ  โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล  นางจวงจันทร์ อาจจุฬา โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)    ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ประเภทโครงการ นายประดิษฐ์ ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สาขาอนุรักษ์มรดกไทยประเภทบุคคล นางวริษรา สะอาดรัมย์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประเภทโครงการ นางจารุมาศ คณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

โครงการ MOE AWARDS จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน ๕ สาขา ได้แก่ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาขาอนุรักษ์มรดกไทย และสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  แต่ละสาขาแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ บุคคล สถานศึกษา หน่วยงานและโครงการ

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน
(ขอบคุณภาพจาก ผอ.จวงจันทร์ อาจจุฬา)

Advertisements