โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จัดกิจกรรม A.L.P. Exhibition Academic ๒๐๑๕

13

เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายประหยัด  วรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ   ได้จัดกิจกรรม   A.L.P. Exhibition Academic  ๒๐๑๕ และเปิดบ้าน  เปิดโรงเรียน  (OPEN  HOUSE)   เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ได้เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานทางวิชาการของนักเรียน  ครู  ในแต่ละระดับชั้น  และชุมชนแห่งการเรียนรู้  ๓๒  ชุมชน  ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาด้านต่างๆ  ของโรงเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา   ระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน  ชุมชน  ศิษย์เก่า  เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา  และเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาสังคม  โดยการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลัก  ๖  ร่วม  คือ  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ      ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประหยัด  วรงค์ , สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

Advertisements