โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนอนุบาล ๑

130005

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘๐ คน แบ่งเป็นเด็กในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน ๑๒๖ คน นอกเขตบริการ ๓๖ คน และกรณีเงื่อนไขพิเศษ ๑๘ คน  ซึ่งในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีผู้ปกครองนำบุตรหลานที่อายุถึงเกณฑ์มาสมัครแล้ว รวม ๒๖๐ คน    ผู้ปกครองที่สนใจสามารถนำบุตรหลานไปสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน/ บุญล้อม ถิ่นทัพไทย..ภาพ

Advertisements