การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test : O-NET

DSCF5145

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  Ordinary National Education Test : O-NET  ซึ่งสถาบันทางการทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดให้มีการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ทั่วประเทศ ในวันที่  ๒๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จำนวน  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นำผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน และกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รวมทั้งนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   เป้าหมายหลักต้องการให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ รวม ๖,๕๓๕  คน  เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๔,๗๔๕ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๑,๗๙๐  คน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน