โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดค่าย English Immersion Camp ๒๐๑๖

05

เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายมานะ อักษรณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ได้เยี่ยมค่าย  English  Immersion  Camp  ๒๐๑๖  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู  นักเรียน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ บริเวณวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยแบ่งนักเรียน ออกเป็น  ๒ กลุ่มแรก  กลุ่มแรก  ๒  วันแรก  คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอ่อน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ – ๖  ห้องละ  ๘  คน  รวม  ๑๕๐  คน  มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ   กลุ่มสอง  ๒  วันหลัง  นักเรียนห้อง  IELEP  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๖ , ๔/๖  และ๕/๖  และนักเรียน   ที่มีผลการเรียนภาษาภาอังกฤษสูงสุด ห้องละ  ๒  คน  รวม  ๑๕๐  คน  มาร่วมกิจกรรมเพื่อต่อยอดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยมีวิทยากรครูต่างชาติเจ้าของภาษา และครูสาระต่างประ เทศ  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

ประทีป หีบแก้ว … รายงาน

 

Advertisements