สพฐ. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

DSCF4342

เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำโดย ดร.ศิริชัย   วงศ์พุฒ  ดร.มนทกานติ์  แก้วพฤกษ์  และนางจตุพร  เรียงความ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานนโยบายของ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑  มี นายลวด แก้วไธสง  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์   และนางสโรชินี โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบนำเสนอผลการดำเนินงาน  หลังจากนั้นได้ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายฯ  ในโรงเรียน  ๒  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง  และโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้       คณะติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้โดยให้สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือกัน  การสร้างความสามัคคี  ส่งเสริมกิจกรรม ให้สอดคล้องกับชุมชนโดยการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพื้นบ้านเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมไทย  สำหรับโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  ซึ่งมีครูไม่ตรงสาขาในบางวิชา ได้มีการใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้ มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ดูภาพกิจกรรม 1
ดูภาพกิจกรรม 2

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements