รองนายกรัฐมนตรีติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

6997

รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมากำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การกระตุ้นเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาภัยแล้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยว และนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์  ในประเด็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งการให้บริการแก่ชุมชน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเพิ่มอัตราส่วนนักเรียนที่เรียนต่อในสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเป็นร้อยละ ๗๐ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในการนี้ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ว่าทั้ง  ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในภาพรวม นักเรียนมีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพมากขึ้น  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อาชีวะซ่อมสร้าง Fix it center  ให้ความรู้การซ่อมเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน และบริการชุมชน  ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีโครงการและกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดและชุมชนหลายกิจกรรม ตลอดมา รวมทั้งการนำการวิจัยลงสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำฝากให้สถานศึกษาทุกระดับได้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกัน และเน้นบทบาทในการบริการชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ น่าจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ มีทักษะในการทำงาน สามารถในการประกอบอาชีพเสริม ช่วยเหลือสังคมและครอบครัวได้ และนำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements