โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดค่ายวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ

 

006

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  ได้จัดค่ายวัยรุ่น วัยใส  ใส่ใจสุขภาพทางเพศ 

เมื่อวันที่  ๑๖ – ๑๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  ได้จัดค่ายวัยรุ่น วัยใส  ใส่ใจสุขภาพทางเพศ  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  จำนวน ๕๘ คน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน  เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ฝึกให้นักเรียนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ  การแก้ไขและการป้องกันปัญหา  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา  อนามัยวัยรุ่น  การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษากับเพื่อนได้  หากเด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ความเข้าใจ ก็จะดูแลป้องกันตนเองได้  รวมถึงช่วยเหลือหรือแนะนำเพื่อนๆ  ได้

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน