โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เลือกตั้งสภานักเรียน

04

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายมานะ  อักษรณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เยี่ยมให้กำลังใจและให้โอวาทแก่ครู  นักเรียน  ที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน และสภานักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๙  ซึ่งการเลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จะทำการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี  โดยจะให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ลงมา  มีสิทธ์และใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแทนรุ่นพี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ที่จะจบการศึกษา  เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  เรียบร้อย  ประหยัดเวลา  โดยการจำลองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจริง

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานครั้งนี้ คือ เด็กหญิงพิมพพ์นภัส  ไชยรวีวัฒน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔ ได้คะแนน  ๑,๑๒๐  คะแนน  จากผู้มีสิทธิ์ ประมาณ  ๑,๔๐๐  คน

 

 

 นายประทีป  หีบแก้ว … รายงาน

Advertisements