อุ่นไอรักรวมใจ ภาษาไทยยั่งยืน

12940

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการอ่านการเขียนของบุตรหลานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามนโยบายนักเรียน ป.๑ ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี

นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล  ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๘๗ คน  โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการวางพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑  เพื่อให้มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้วิชาอื่นในระดับที่สูงขึ้น  เริ่มจากการเลือกครูประจำชั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับเด็กในวัยเริ่มต้นเรียนรู้การอ่านการเขียน และเป็นครูที่ไม่มีภาระงานอื่นๆ มาก สามารถทุ่มเทเวลาอยู่กับเด็กได้เต็มที่  และให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนโดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า บุตรหลานของเขาที่เรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี  ทั้งยังเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ที่ตั้งเป้าไว้ว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต้องเป็นปีที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คุณครูจึงต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลว่ามีความรู้ความสามารถพื้นฐานอยู่ในระดับใด เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม  และใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning หรือการใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ก็ได้สนับสนุนหนังสือนิทานฝึกอ่านพื้นฐาน ๕ เล่ม ให้แก่นักเรียน ป.๑ ทุกคน กระตุ้นความสนใจการอ่านเสริมจากหนังสือแบบเรียน  โดยมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน และให้คำแนะนำปรึกษา สนับสนุนช่วยเหลือ  ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “อุ่นไอรักรวมใจ ภาษาไทยยั่งยืน” เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับรู้และชื่นชมในความสำเร็จของลูกหลาน  ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๑ มาทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนด้วยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือนิทาน การอ่านและเขียน โดยให้ผู้ปกครองสุ่มจากบัตรคำพื้นฐาน ๗๐๘ คำ ของนักเรียนชั้น ป.๑ มาทดสอบความสามารถของนักเรียน  กิจกรรมนี้นอกจากจะทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนให้มากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้ปกครองทุกคนมีความพึงพอใจมากและได้เสนอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องในทุกภาคเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา…ภาพAdvertisements