สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

6949

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของสำนักงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของสำนักงาน  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานทั้ง ๑๐๒ คน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย และสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร นำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “องค์กรชั้นนำ คุณธรรมเป็นเลิศ” โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้บรรยายพิเศษ “การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อองค์กร” และนายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรในกิจกรรมระดมความคิดในการพัฒนางานของแต่ละกลุ่ม

นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานที่สำคัญที่สุด คือ “ทีม” เพราะทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานราชการให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นในการทำงานจึงต้องใช้หลักความเมตตา คือให้ความรักแก่คนรอบข้าง สามารถช่วยเหลือทำงานร่วมกันได้   ที่สำคัญทุกคนต้องเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงจะทำงานด้วยความสุขโดยเริ่มจากความศรัทธาในคุณค่าของงาน คือ ฉันทะ ความพอใจในงานที่ทำ ซึ่งจะนำไปสู่ความมุ่งมั่น ความเอาใจใส่ และใช้ปัญญา วิเคราะห์ไตร่ตรองทำความเข้าใจในงานของตน  เมื่องานสัมฤทธิ์ผล ก็จะนำไปสู่ความสุข ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืน

นอกจากกิจกรรมประชุมสัมมนาแล้ว ได้นำบุคลากรไปศึกษาเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพชรบุรี ได้แก่ โบราณสถานพระธาตุไชยา ฟังธรรม ที่วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ชมอุทยานราชภักดิ์เพื่อสร้างความตะหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาบูรพกษัติรย์ และศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน  

 

Advertisements