สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน

DSCF3498

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมชี้แจงนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประธานกลุ่มโรงเรียน  ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน  สำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานไว้ ดังนี้คือ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  สอบในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  สอบในวันที่   ๒๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  รายวิชาที่ สทศ. ไม่ได้จัดสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สอบในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  สอบในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  และการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง  สอบในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

 

Advertisements