นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม

12509160

นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพาน  ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ 

เด็กชายวรวัฒน์  แสนประเสริฐ  นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.ชำนิ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดขึ้น  โดยได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ด้วย

ธนิก สนโสม / ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน

Advertisements