รางวัลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6840

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘  จังหวัดนครราชสีมา  มีโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔  (จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)   ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘   สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดขึ้น ๓ กิจกรรม ได้แก่ การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้    การคัดเลือกนวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร   ซึ่งมีสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัล ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านโคกวัด  ได้รับรางวัล  มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ เขตตรวจราชการที่ ๑๔  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • นายสรวิชญ์  วิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
 • นายบุญมี  พิหูสูตร   ครู  โรงเรียนบ้านลุงม่วง  นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
 • นายชาติชาย  สืบค้า  ครู  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์  นวัตกรรมด้านหลักสูตร
 • นางสมบูรณ์  บุราสิทธิ์  ครู  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  นวัตกรรมด้านสื่อการสอน
 • เด็กหญิงวชิรญาณ์  ติยะไทธาดา  ชั้น  ป.๓  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ภาษาจีน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เด็กหญิงอติญามญชุ์  เภสัชชา   ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  ภาษาไทย  รางวัลเหรียญเงิน
 • เด็กหญิงกนิษฐกานต์  พยัคฤทธิ์  ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญเงิน
 • เด็กหญิงขวัญชนก  คุมาประโคน  ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ภาษาเขมร ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เด็กหญิงอลิศรา  สิมมา  ชั้น ม. ๒  ร.ร. บ้านโคกกลางอนุสรณ์  ภาษาไทย รางวัล เหรียญทองแดง  ภาษาอังกฤษ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุทธิ  ชั้น  ป.๕  ร.ร. อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ภาษาอังกฤษ รางวัลชมเชย
 • เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอียนรัมย์ ชั้น  ป.๖  ร.ร. วัดบ้านเมืองฝาง ภาษาไทย  รางวัล เหรียญเงิน  ภาษาอังกฤษ  รางวัลชมเชย  และภาษาเขมร  รางวัลเหรียญทอง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

Advertisements