รางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

6875

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ดังนี้

ประเภทนักเรียน 
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดเล็ก)
เด็กหญิงนัชญาภรณ์  ธิยะ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดกลาง)
เด็กหญิงลักษิกา  บุญชำนาญ  โรงเรียนบ้านประคอง
รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก)
 เด็กหญิงอรวรรณ วิเศษนคร  โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”

ประเภทสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดใหญ่)
          โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (สช.)
รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาขนาดเล็ก)
          โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements