มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

6868

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในสังกัดที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จำนวน ๙ กิจกรรม  และได้รับรางวัล ดังนี้

 • เหรียญทอง รองชนะเลิศ ดับดับ ๑
  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔-ป.๖

  โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์”  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  ด.ญ.เด็กหญิงวิไลรัตน์  ศรีสุวรรณ  ด.ญ.เพ็ญธิราภรณ์  แก้วเจ๊ก    ครูผู้สอน    นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์    นางฉวีวรรณ์  น้อยวิมล
 • เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒
  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑- ม.๓  
  โรงเรียนบ้านหนองแวง  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มรัมย์    ครูผู้สอน  นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
 • เหรียญทอง ลำดับที่ ๔
  การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖
  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก    นักเรียนที่เข้าแข่งขัน   ด.ช.จีรพัฒน์ สีดำ  ด.ช.วิธวินทร์ รุขะจี  ด.ช.อนันต์  วรรณกิจ      ครูผู้สอน  นายสุวิทย์  สมันรัมย์  นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
 • เหรียญทอง ลำดับที่ ๑๐
  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ 
  โรงเรียนอนุบาลชำนิ       นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  ด.ช.ชัยธวัช นามประสพ  ด.ช.ณัฐวุฒิ ม่านทอง ด.ช.เขมทัต ขัดเชียงแสน       ครูผู้สอน  นายสงกรานต์  พลเยี่ยม และ นางวันทนา  พลเยี่ยม
 • เหรียญเงิน
  การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓
  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
      นักเรียนที่เข้าแข่งขัน   เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมมา    เด็กหญิงดิษยา  สำเร็จรัมย์      ครูผู้สอน  นางนพคุณ  ทองบ่อ    นางสาวดวงพร  กีรติตระกูล
 • เหรียญเงิน
  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓
  โรงเรียนบ้านตลาดชัย     นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
  ครูผู้สอน   นายชัชวาลย์  ธีระวิทยาภรณ์
 • เหรียญทองแดง
  การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.๑-ป.๖
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่  
    นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กชายภานุวัฒน์ วิชาดี   เด็กชายภูผา หวังผล   เด็กชายวีรโชติ หงคงคา   ครูผู้สอน    นางศุภาวีร์   ศรีวีระพันธ์  นายจวน  ทาหาญ
 • เหรียญทองแดง
  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓
  โรงเรียนบ้านตลาดชัย   นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กชายณัฐพล  อ๊อดกัน
  ครูผู้สอน      นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 • เหรียญทองแดง
  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑ป.๖
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์
  ครูผู้สอน      นางสาวพชร  แก้วจงกุล

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

Advertisements