ค่ายวิชาการวิศวกรน้อยเพื่อชุมชน

12903

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อชุมชนและท้องถิ่น “โครงการวิศวกรน้อยเพื่อชุมชน ” เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

เมื่อวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ร่วมกับชุมชนในเขตบริการได้เข้าร่วมการโครงการค่ายวิชาการเพื่อชุมชนและท้องถิ่น “โครงการวิศวกรน้อยเพื่อชุมชน ปี ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๓ ”  โครงการส่งเสริมการใช้เตาถ่านชุมชนประสิทธิภาพสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มาจัดอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนและชุมชน เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในครัวเรือน เป็นการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ ปลอดมลพิษและลดภาระการใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ได้มีการทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาถ่านจากถังลดมลพิษ และการประดิษฐ์อุปกรณ์ในการใช้งานด้วย

กนกพงศ์  สีนาม… รายงาน

Advertisements