โครงการอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ “พลังชีวิต จิตใต้สำนึก”

DSCF3332

เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย  ในหัวข้อ  “พลังชีวิต  พลังจิตใต้สำนึก”  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการทำงานให้แก่ลูกจ้างประจำ และเป็นขวัญ  กำลังใจ  ให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัด ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ณ  หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

Advertisements